Laajasti ottaen työsuojelukäsitteen piiriin luetaan:

  • Työturvallisuustoiminta eli työtapaturmien torjunta ja henkinen työsuojelu
  • Työpaikkaterveydenhuolto eli ammattitautien ja muiden työstä aiheutuvien sairauksien torjunta
  • Työsuhdelakien valvonta eli esimerkiksi työaikaan, nuorten työntekijöiden asemaan jne. liittyvät kysymykset
  • Työpaikkasuojelu, esimerkiksi palontorjunta ja väestönsuojelu
  • Työsuojeluyhteistoiminta ja työsuojeluvalvonta

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu on työsuojelun perustavoite. Keskeisimmät osatavoitteet ovat työkyvyn ylläpitäminen, terveys työssä ja tapaturmien torjunta. Työsuojelun tulisi olla osa työpaikkojen arkipäivää ja kannattavaa liiketoimintaa. Työsuojelun toiminnot ovat aiempaa monimuotoisempia ja tämä kehitys jatkunee tulevaisuudessa. Työturvallisuuden tasoon työpaikalla vaikuttaa suuresti työpaikan turvallisuusjohtaminen sekä koko henkilöstön sitoutuminen sekä asenteet. Työturvallisuuteen vaikuttaa myös muut tekijät, kuten hyvä ennakointi, työn häiriötön kulku, tuotteiden ja palvelujen hyvä laatu, ajanmukainen tuotantoteknologia ja pätevä johto.

Työntekijän suojelemisella on moraalisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti suuri merkitys sekä työntekijän että työnantajan kannalta. On kysymys molempien yhteisestä edusta, mutta myös molempien velvollisuuksista.

Tärkeimpiä työsuojelusäädöksiä ja -normeja ovat työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, laki nuorista työntekijöistä, työaikalaki, vuosilomalaki, laki ja asetus työsuojelun hallinnosta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, lukuisat valtioneuvoston asetukset sekä työehtosopimuksien, yleissopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen työsuojelumääräykset.

TYÖTURVALLISUUSLAIN (738/2002) KESKEISIÄ KOHTIA
Työnanatajan yleinen huolehtimisvelvoite
Työsuojelun toimintaohjelma
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 10§
Työn ja työympäristön suunnittelu 12§ ja 13§
Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 14§
Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta 17§
Työntekijän yleiset velvollisuudet 18§

Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Työntekijät: Yleiset Työturvallisuusmääräykset