1.1 Yleistä työturvallisuudesta

Työturvallisuus ja tuottavuus

Jokaisella yksilöllä on oikeus turvalliseen ja tuottavaan työympäristöön ja työnantajalla on oikeus saada henkilöstöltään tuottava ja turvallinen työpanos. Työsuojelu on yhteiskunnallisen velvoitteen lisäksi kannattavuustekijä, sillä suorien kustannusten lisäksi häiriöt työturvallisuusasioissa aiheuttavat kustannuksia ja tuotantohäiriöitä. Tästä syystä työturvallisuuteen sijoitettu pääoma voi maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. Jo pelkkä sairauspoissaolo aiheuttaa tyypillisessä metallialan työpaikassa jopa kolminkertaisen kustannuksen pelkkään poissaoloajan palkkaan verrattuna. Tapaturmista aiheutuu inhimillisten kärsimysten lisäksi merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Monet tuottavuutta ja turvallisuutta lisäävät kehitystoimenpiteet ovat yksinkertaisia. Entistä turvallisempien työmenetelmien ansiosta työ voidaan usein tehdä myös nopeammin ja ilman häiriöitä. Nämä tekijät lisäävät usein henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista yritykseen. Turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä hyvät työolosuhteet ja -välineet koetaan tärkeäksi.

Työturvallisuuslaki (TTurvaL 738/2002) on tärkein yksittäinen työsuojelua sääntelevä laki. Se sisältää yleiset säädökset työturvallisuudesta.

Työturvallisuuslaki (TTurvaL)

1§ Tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Työturvallisuuslain lisäksi velvoitteita työturvallisuuteen tulee muista laeista ja asetuksista sekä esimerkiksi työehtosopimuksista.