2.3 Työsuojelun yhteistoiminnan toimijat

Nimettävä Työsuojelupäällikkö
työnantajan edustajaksi
Aina
  • Työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä
  • Ei oikeudellista työturvallisuusvastuuta
  • Osallistuu mm. työsuojelutoimikunnan kokouksiin ja työsuojelutarkastuksiin
Valittava Työsuojeluvaltuutettu ja 2 varavaltuutettua
työntekijöiden, toimihenkilöiden edustajaksi
Vähintään 10 työntekijän työpaikalle työntekijöiden järjestämillä vaaleilla
  • Tulee perehtyä oma-aloitteisesti työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin.
  • Kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviin asioihin.
  • Työsuojelun valvontalain mukainen työsuojeluvaltuutetun vähimmäisvapautus työstä on neljä tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon ajanjaksona, ellei muuta ole sovittu.
  • Valtuutetulla on tehostettu irtisanomissuoja.
Perustettava Työsuojelutoimikunta
yhteistyöelimeksi
Vähintään 20 työntekijän työpaikalle, jollei muusta yhteistoimintamuodosta sovita
  • Työnantajan edustaja, työsuojeluvaltuutetut + muut vaalilla valitut työntekijöitä edustavat jäsenet (Työsuojelupäällikkö osallistuu kokouksiin)
Sovitaan paikallisesti Työsuojeluasiamiehet ja muu organisointi Lähtökohtana työpaikan tarpeet
  • Osallistuu toimialuettaan koskevien työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset

Työntekijät: Työsuojeluhenkilöstön tehtävät

Toimihenkilöt: Työsuojeluyhteistoimintaa koskevat määräykset