2.4 Työnopastuksesta laissa

14 § Työn­te­ki­jäl­le an­net­ta­va ope­tus ja oh­jaus

Työn­an­ta­jan on an­net­ta­va työn­te­ki­jäl­le riit­tä­vät tie­dot työ­pai­kan hait­ta- ja vaa­ra­te­ki­jöis­tä sekä huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että työn­te­ki­jän am­ma­til­li­nen osaa­mi­nen ja työ­ko­ke­mus huo­mi­oon ot­ta­en:

  1. Työn­te­ki­jä pe­reh­dy­te­tään riit­tä­väs­ti työ­hön, työ­pai­kan työ­olo­suh­tei­siin, työ- ja tuo­tan­to­me­ne­tel­miin, työs­sä käy­tet­tä­viin työ­vä­li­nei­siin ja nii­den oi­ke­aan käyt­töön sekä tur­val­li­siin työ­ta­poi­hin eri­tyi­ses­ti en­nen uu­den työn tai teh­tä­vän aloit­ta­mis­ta tai työ­teh­tä­vien muut­tu­es­sa sekä en­nen uu­sien työ­vä­li­nei­den ja työ- tai tuo­tan­to­me­ne­tel­mien käyt­töön ot­ta­mis­ta.
  2. Työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan ope­tus­ta ja oh­jaus­ta työn hait­to­jen ja vaa­ro­jen es­tä­mi­sek­si sekä työs­tä ai­heu­tu­van tur­val­li­suut­ta tai ter­veyt­tä uh­kaa­van hai­tan tai vaa­ran vält­tä­mi­sek­si.
  3. Työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan ope­tus­ta ja oh­jaus­ta sää­tö-, puh­dis­tus-, huol­to- ja kor­jaus­töi­den sekä häi­riö- ja poik­keus­ti­lan­tei­den va­ral­ta.
  4. Työn­te­ki­jäl­le an­net­tua ope­tus­ta ja oh­jaus­ta täy­den­ne­tään tar­vit­ta­es­sa.

Työturvallisuuslaki 738/2002, 2 luku 14 §