2.5 Esimiehen rooli

 • Esimies toimii tehtävässään työnantajan edustajana
 • Esimiehellä on oikeus johtaa työtä:

”Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta”

Työsopimuslaki 3. luku 1 §

 • Työnantajan on huolehdittava, että
  • esimiehellä on riittävä pätevyys ja edellytykset tehtävien hoitamiseen
  • esimiehen tehtävät on määritelty
  • perehdytystä on annettu ja sen riittävyyttä on arvioitu.

Työturvallisuuslaki 738/2002 16 §

Esimiehen tehtävät

 • Dokumentoidut säännöt ja ohjeet määrittävät ja selittävät selkeästi minimivaatimukset, miten työntekijöiden tulee toimia. Niillä luodaan edellytykset turvalliselle toiminnalle.
 • Jos esimies näkee, että työntekijä ei noudata ohjeita/sääntöjä, hänen on puututtava asiaan.
  • Jos jätät huomioimatta sääntöjen ja ohjeiden vastaisen tai muuten ei-turvallisen toiminnan:
   • Henkilö olettaa, että tällainen toiminta hyväksytään.
   • Yhteys tapaturmien ja ei-turvallisen toiminnan välillä hämärtyy.
  • Kun puutut:
   • Estät vaarallisen toiminnan ja potentiaalisen tapaturman.
   • Osoitat välittäväsi henkilön turvallisuudesta ja terveydestä hänen työssään.
  • Aikuinen ihminen on vastuussa itsestään” – työturvallisuuslain mukaan näin on vain osittain.
   • Esimiehen tulee huolehtia työsuojeluvalvontavastuusta siitä huolimatta, että valvonta voidaan kokea epäreiluna ja tarpeettomana.
   • Vastuu työtapaturmista lankeaa usein esimiehelle ja yritykselle, ellei velvoitteista ole huolehdittu.