2.5.1 Esimies turvallisen työkulttuuri mahdollistajana

Turvallisessa yrityksessä henkilöstön työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi ja tämä näkyy esimerkiksi alhaisempina sairauspoissaoloina.

Mihin pyrimme vaikuttamaan?

Mittareita, jotka viestivät turvallisuusasenteista

  • Lähiesimiesten ja työntekijöiden kahden välisten turvallisuuspainotteisten keskustelujen määrä
  • Turvallisuutta käsittelevien palaverien määrä
  • Työpistekohtaisten riskien arviointien määrä
  • Turvallisuuskierrosten toteutumisaste / suunnitellut
  • Työntekijöiden raportoimien vaarojen määrä
  • Turvallisuushavainnoista annetut työntekijöiden palkitsemiset
  • Läheltä piti -ilmoitusten määrä
  • Turvallisuuskoulutusten toteutumat ja osallistumisasteet
  • Korjaavien toimenpiteiden toteutuma