2.5.2 Työsuojeluasiat työnopastuksessa

 • Opas­tus­suun­ni­tel­man tu­lee pe­rus­tua työn vaa­ro­jen sel­vit­tä­mi­ses­tä saa­tui­hin tie­toi­hin.
 • Työn­o­pas­ta­jan on tunnettava työ­suo­je­luun liit­ty­vät lain­sää­dän­nöt ja mää­räyk­set.
 • Työn­o­pas­ta­jan on hal­lit­ta­va hy­vin opet­ta­man­sa työt tur­val­li­suu­teen liit­ty­vien käy­tän­nön asi­oi­den osal­ta.
 • Opas­tuksessa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta vaa­ro­jen tun­nis­ta­mi­seen ja me­net­te­ly­ta­poi­hin vaa­ra­ti­lan­tei­den en­nal­ta eh­käi­se­mi­sek­si.
 • Eri­lai­siin häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin sekä puh­dis­tus- ja huol­to­töi­hin on laa­dit­ta­va kir­jal­li­set oh­jeet, joi­ta voi­daan käyt­tää opas­tuk­ses­sa.
 • Työn­o­pas­tus­vai­he on tär­keä myös ra­si­tus­vam­mo­jen en­nal­ta eh­käi­se­mi­sek­si.
  • Er­go­no­mi­ses­ti oikeat työ­me­ne­tel­mät, -liik­keet ja -asen­not
 • Työn­o­pas­tuk­seen kuu­luu myös työ­pai­kan peli­sään­nöis­tä kes­kus­te­lu.
  • häi­rin­nän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi
  • väki­val­lan uh­an vä­hen­tä­mi­sek­si

Esimiehen tehtävät perehdyttämisessä

 • Varmistaa ja todentaa tarkoituksenmukainen ja riittävä perehdyttäminen työhön
 • Tukea kaikkia perehdyttämistyötä tekeviä
 • Olla läsnä ensimmäisenä työpäivänä tai mahdollisimman pian sovittuna ajankohtana
 • Sopia suoriutumisen, oppimisen ja kehittymisen tavoitteista
 • Seurata ja antaa palautetta
 • Varmistaa, että työntekijä ymmärtää perustehtävänsä
 • Huolehtia koeaikakeskusteluista
 • Edesauttaa sopeutumisessa työyhteisöön
 • Huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista