3.1 Yleistä

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (TSValvL) mukaan työnantaja ja työntekijät ovat velvollisia yhteistoimintaan työsuojeluasioissa. Yhteistoiminnasta on sovittu myös liittojen välisissä työehtosopimuksissa.

Teknologiateollisuuden luottamusmiessopimuksen mukaan paikallisesti voidaan sopia siitä, että työsuojeluvaltuutetun tehtäviä hoitaa pääluottamusmies tai päinvastoin ja että työsuojeluasiamiehen tehtäviä hoitaa luottamusmies tai päinvastoin.

Toimihenkilöiden yhteistoimintasopimuksen mukaan luottamusmies ja työsuojelutehtävät voidaan yhdistää samalle henkilölle.

Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.

Työntekijöiden on osaltaan toimittava yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa parantaakseen työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistäkseen ja torjuakseen työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja.  Työntekijällä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä em. asioita koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin palaute.

Työturvallisuuslaki

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

22 § Yhteistoiminnan tavoitteet ja toteuttaminen

NIMETTÄVÄ
TSValvL 28§
Työsuojelupäällikkö
työnantajan edustajaksi
aina (muutoin toimitusjohtaja)
VALITTAVA
TSValvL 29§Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut
työntekijäin ja toimihenkilöiden edustajaksi
vähintään 10 työntekijän paikalle
PERUSTETTAVA
TSValvL 38§
Työsuojelutoimikunta
yhteistyöelimeksi
vähintään 20 työntekijän työpaikalle, jollei muusta yhteistoimintamuodosta sovita
SOVITAAN PAIKALLISESTI Työsuojeluasiamiehet ja muu organisointi Lähtökohtanaa työpaikan tarpeet

TTurvaL

17 § Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla.

Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.

Tässä luvussa säädetyn yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

23 § Sopimisoikeus

Tässä luvussa tarkoitetusta yhteistoiminnan järjestämisestä voidaan sopia toisin kirjallisella sopimuksella, jonka osapuolina ovat työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset.

Mitä 1 momentissa säädetään työnantajien valtakunnallisesta yhdistyksestä, sovelletaan vastaavasti valtion neuvotteluviranomaiseen tai muuhun valtion sopimusviranomaiseen, kunnalliseen työmarkkinalaitokseen, evankelisluterilaisen kirkon sopimusvaltuuskuntaan ja ortodoksiseen kirkkokuntaan, Suomen Pankkiin sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukseen ja Ahvenanmaan maakunnan kunnalliseen sopimusvaltuuskuntaan.

Työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu tai henkilöstön valtuuttama edustaja, tai jollei tällaista ole valittu, henkilöstö tai henkilöstöryhmä voi sopia yhteistoiminnan järjestämisestä työpaikan olosuhteisiin soveltuvalla tavalla, joka turvaa työntekijöille vähintään tässä luvussa säädettyjen osallistumismahdollisuuksien tasoiset mahdollisuudet osallistua yhteistoiminnassa työsuojelua koskevien asioiden käsittelyyn. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita sopimuksen tehneen työntekijöiden edustajan on katsottava edustavan. Työnantajan tulee kirjallisesti ilmoittaa sovellettavasta sopimuksesta ja sen sisällöstä sopivalla tavalla työpaikalla.

24 § Sopimisoikeuden rajoitukset

Edellä 23 §:ssä tarkoitetulla sopimuksella ei voida rajoittaa 32, 36 ja 37 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia. Sopimuksella ei voida poistaa 33 §:ssä, 34 §:n 1 ja 3 momentissa eikä 35 §:ssä säädettyjä oikeuksia.

Edellä 23 §:n 3 momentissa tarkoitetulla sopimuksella ei voida rajoittaa 29 §:ssä, 33 §:n 1 momentissa, 34, 35, 40 eikä 41 §:ssä säädettyjä oikeuksia.

  • 29 §: Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut
  • 32 §: Työsuojeluvaltuutetun oikeus tiedon saantiin
  • 33 §: Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta
  • 34 §: Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö
  • 35 §: Työsuojeluvaltuutetun ansion menetyksen korvaaminen
  • 36 §: Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää vaarallinen työ
  • 37 §: Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja
  • 40 §: Työsuojelutoimikunnan jäsenen ajankäyttö ja korvaus
  • 41 §: Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toimitila

43 a § Yhteistoiminnan järjestäminen yhteisellä työpaikalla

Työturvallisuuslain 49 §:ssä tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla (yhteinen työpaikka) pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta mainitun lain 51 §:stä johtuvat 26 §:n mukaiset yhteistoiminta- asiat käsitellään 27 §:n mukaisesti.

43 b § Sopimisoikeus

Tässä luvussa tarkoitetusta yhteistoiminnan järjestämisestä yhteisellä työpaikalla voidaan sopia toisin siten kuin 23 §:ssä soveltuvin osin säädetään. Työsuojeluvaltuu- tetun yhteistoiminta-asioiden hoitamiseksi yhteisellä työpaikalla on tällöin otettava huomioon, mitä sopimisoikeuden rajoituksista säädetään 24 §:ssä.

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan palveluksessa olevan työsuojelu- valtuutetun oikeutta toimia työsuojeluvaltuutettuna työturvallisuuslain 51 §:stä johtuvissa työsuojelun yhteistoiminta-asioissa ei voida rajoittaa 23 §:n 3 momentissa tarkoitetulla sopimuksella.

Siitä, että yhteinen työpaikka on 25 §:ssä tarkoitettu työpaikka ei voida sopia toisin 23 §:ssä tarkoitetuilla sopimuksilla.

43 c § Yhteistoiminnan osapuolet yhteisellä työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla yhteistoiminnan osapuolina ovat työturvallisuuslain 51 §:stä johtuvissa 26 §:n mukaisissa yhteistoiminta-asioissa pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän edustaja ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. Muut työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään asianomaisen työantajan ja hänen palveluksessaan olevan työsuojeluvaltuutetun kesken.

Jos yhteinen työpaikka on rakennustyömaa, siellä työskentelevillä, eri työnantajien palveluksessa olevilla työntekijöillä on oikeus valita yhteinen työmaakohtainen työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojelun yhteistoiminnassa kyseisen työmaan kaikkien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien kanssa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset

Työntekijät: Työsuojeluyhteistoiminnan järjestäminen

Toimihenkilöt: Työsuojeluyhteistoimintaa koskevat määräykset