4.10 UPA – Ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi

Useimmilla työpaikoilla toimii joko pysyvästi tai hetkellisesti myös ulkopuolisia urakoitsijoita tai palveluntarjoajia. Turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ottavat huomioon oman henkilöstönsä lisäksi myös muut toimijat. Parhaaseen tulokseen päästään kaikkein osapuolien yhteistyöllä.

Tähän tarkoitukseen Työturvallisuuskeskuksen teollisuuden toimialat ovat kehittäneet UPA-arviointimenettelyn. Menettely on tarkoitettu ennen muuta sellaisten pienten tai keskisuurten yritysten arviointiin, joilla ei ole käytössä muita arviointimenetelmiä.

Menetelmä on pyritty suunnittelemaan niin, että se ei ole ristiriidassa muiden, ehkä huomattavasti laajempienkin arviointijärjestelmien kanssa ja siten, että se helpottaa tarvittaessa siirtymistä vaativampiin menetelmiin. Koko järjestelmä sisältää noin

20 olennaisinta turvallisuuden hallinnan kysymystä neljällä eri vaativuustasolla. Arviointikysymyksiä saa käyttää vain UPA-koulutuksen saanut arvioija.

UPA-arviointien tarkoituksena on myös vähentää päällekkäisien arviointien määrää. Tätä tavoitetta toteutetaan UPA-arvioijien verkostomaisella yhteistyöllä. Kun yhden yrityksen arvioija on arvioinut ulkoisen palveluntarjoajan, voivat muut verkostossa olevat yritykset luottaa tehtyyn arvioon ja jättää oman erillisen arvionsa tekemättä.

UPA-arviointimenetelmän kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita ovat:

  • parantaa turvallisuusyhteistyötä tilaajan ja palvelutoimittajan välillä
  • kiinnittää huomiota palveluntarjoajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin yhteisillä työpaikoilla
  • rohkaista palveluntarjoajaa kehittämään omaa

Menetelmä koostuu kolmesta asiakokonaisuudesta ja yhteensä 19 kysymyksestä/tarkasteltavasta asiasta.

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi