4.4.2 Tupakoinnin vähentäminen

Tupakkalaki 549/2016

1 §  Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta niiden savulle

74 §  Yleiset tupakointikiellot

Tupakoida ei saa:

  1. rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä;
  2. ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan;
  3. päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.

Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa

76 §  Tupakointitila

Edellä 74 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa sisätiloissa tupakointi voidaan sallia erillisessä tupakointitilassa, joka on hyväksytty tupakointiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan alueelle, jolla tupakointi on kielletty. Tupakointitila ei saa olla sellaisen sisätilan yhteydessä, joka on pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä.

Tupakointitilassa ei saa työskennellä lukuun ottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen sekä turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. Tupakointitilan saa siivota vasta, kun se on huolellisesti tuuletettu.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tupakointitilan rakenteellisista ja toimivuutta koskevista rakennusteknisistä vaatimuksista.

Tupakkalaki

SavuttomuusYleisten asenteiden ja lainsäädännön tiukentuminen sekä terveellisten elämäntapojen tavoittelu on vähentänyt tupakointia yhteiskunnassa – myös työpaikoilla. Julkisissa tiloissa ja työpaikoilla on pidettävä huoli, etteivät sivulliset altistu tupakan savulle.

Työpaikkaa pidetään usein savuttomana, kun tupakoitsijoille ei ole järjestetty tupakointitiloja sisätiloista ja ulkona tupakointia on rajoitettu. Täysin savuttomien työpaikkojen hallinnassa olevilla alueilla tupakointi on kokoaan kielletty ja savuttomuus ulottuu jopa edustustilaisuuksiin. Tupakointitaukoja ei työnantajan tarvitse antaa muulloin kuin laki- ja työehtosopimusperusteisten taukojen aikana, eikä tupakointi pidennä sallittua taukoaikaa.

Työnantajan on käsiteltävä tupakoinnin kieltämistä ja rajoittamistayhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa ennen päätöstään rajoitusten ja kieltojen laajuudesta. Tyypillisesti savuttomuutta edistettäessä hyödynnetään työterveyshuollon asiantuntemustaja työnantajavoi myös tukea tupakoinnin lopettamista haluamallaan tavalla.