4.6.1 Työturvallisuuskoulutukset

Työturvallisuuskortti, työhyvinvointikortti, tulityökortti

Kurssi Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti –
koulutuksen uusinta
Tulityökortti Työhyvinvointikortti
 Kesto  8 h  8 h  6 h + harj.  8 h
Tentti x  x x x
Ennakko-
tehtävä
x
Käytännön
harjoitus
x
Voimassa 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta

Työturvallisuuskortti

(Ks. Työturvallisuuskeskuksen Internet-sivut www.tyoturva.fi ja www.tyoturvallisuuskortti.fi)

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi, mutta se soveltuu myös teollisuuden muille työpaikoille.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia suorittamalla täydennyskoulutuksen, jonka jälkeen kortti on voimassa seuraavat viisi vuotta.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Niin ikään monilla työpaikoilla työturvallisuuskortin hyväksytty suorittaminen on kulkuluvan saamisen edellytys.

Työhyvinvointikortti

Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa orga- nisaatiota menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja.

Tätä tarkoitusta palvelemaan Työturvallisuuskeskus on toteuttanut työpaikkojen kehittämisvälineeksi työhyvinvointikortin. Kortin suorittajalla on riittävä osaaminen ja valmiudet lähteä työhyvinvoinnin kehittäjäksi ja koulutus sopii kaikille työhyvinvoin- nin kehittämisestä kiinnostuneille. Työhyvinvointikortin ensisijainen tavoite on herät- tää työpaikoilla innostus työhyvinvoinnin systemaattiseen kehittämiseen yhteistyössä kaikkien työpaikan toimijoiden kesken.

Koulutuksen rakenne

  • ennakkotehtävä
  • Koulutus
  • Lopputentti

Tulityökortti

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuksen suoritusajasta. Viimeinen voimassaolokuukausi on merkitty korttiin.