4.7.1 Työturvallisuuskoulutukset

Työturvallisuuskortti, työhyvinvointikortti, tulityökortti

Kurssi Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti –
koulutuksen uusinta
Tulityökortti Työhyvinvointikortti
 Kesto  8 h  8 h  6 h + harj.  8 h
Tentti x  x x x
Ennakko-
tehtävä
x
Käytännön
harjoitus
x
Voimassa 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta

Työturvallisuuskortti

(Ks. Työturvallisuuskeskuksen Internet-sivut www.tyoturva.fi ja www.tyoturvallisuuskortti.fi)

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi, mutta se soveltuu myös teollisuuden muille työpaikoille.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä

suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia suorittamalla vähintään neljätuntia kestävän täydennyskoulutuksen, jonka jälkeen kortti on voimassa seuraavat viisi vuotta.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Niin ikään monilla työpaikoilla työturvallisuuskortin hyväksytty suorittaminen on kulkuluvan saamisen edellytys.

Työhyvinvointikortti

Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa orga- nisaatiota menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja.

Tätä tarkoitusta palvelemaan Työturvallisuuskeskus on toteuttanut työpaikkojen kehittämisvälineeksi työhyvinvointikortin. Kortin suorittajalla on riittävä osaaminen ja valmiudet lähteä työhyvinvoinnin kehittäjäksi ja koulutus sopii kaikille työhyvinvoin- nin kehittämisestä kiinnostuneille. Työhyvinvointikortin ensisijainen tavoite on herät- tää työpaikoilla innostus työhyvinvoinnin systemaattiseen kehittämiseen yhteistyössä kaikkien työpaikan toimijoiden kesken.

Koulutuksen rakenne

  • ennakkotehtävä
  • Koulutus
  • Lopputentti

Tulityökortti

(Ks. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Internet-sivut www.spek.fi)

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton suojeluohjeen 2002 (Tulityöt) mukaisesti ”tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eris- tettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö”.

SVK:n Tulityöt suojeluohje 01/2002

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava suojeluohjetta. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vähentää tai se voidaan evätä.

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeen mukaan tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuksen suoritusajasta. Viimeinen voimassaolo- kuukausi on merkitty korttiin.