6.2 Terveystarkastukset

TYÖTERVEYSHUOLTOLAKI

13 § Työntekijän velvollisuus osallistua terveystarkastukseen

Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta tässä laissa tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön:

  1. hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa
    aiheuttavassa työssä tai työympäristössä; tai
  2. hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi.

Terveystarkastus suoritetaan yhteisymmärryksessä työntekijän kanssa siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 6 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun terveystarkastuksen perusteella annet- tavaan todistukseen merkitään yleinen arvio työntekijän terveydellisistä edelly- tyksistä hoitaa hänelle kuuluvia tai hänelle osoitettaviksi suunniteltuja tehtäviä. (13.8.2004/760)

(Katso VNa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013).

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

Terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä; periaate

Työmarkkinajärjestöjen suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla

(Allekirjoitettu Helsingissä 12.1.2006)

OTE SUOSITUKSESTA:

Suosituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota päihteiden käytön haitallisuu- teen työelämässä sekä tuoda esiin asioita ja ratkaisumalleja, jotka voisivat olla apuna työpaikkakohtaisia toimintatapoja luotaessa. Keskusjärjestöt suosittelevat työpaikoille päihdeongelmien ennaltaehkäisyä, päihdeasioiden käsittelyä ja hoitoonohjausta sisältävän toimintamallin tekemistä.