Työsuojelukysely teknologiateollisuuden työpaikoille

Teknologiateollisuus, Metallityöväen Liitto ja Ammattiliitto Pro kartoittivat työturvallisuuden kehitystä ja keskeisimpiä työsuojelun ongelmia viidettä kertaa Työsuojelukyselyllä.

Raportti: Työsuojelukysely 2017

KESKEISET TULOKSET

Järjestelmällinen työsuojelutoiminta parantaa työpaikan työturvallisuutta

Työturvallisuuteen panostavissa työpaikoissa arvioidaan muita työpaikkoja useammin työturvallisuuden parantuneen. Panostaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tehdään turvallisuuskierroksia, pidetään säännöllisiä turvallisuuspalavereja sekä seurataan ja tilastoidaan tapaturmia ja poissaoloja. Kun toimintaa mitataan ja seurataan, tulosten arviointi perustuu tietoon, ei tunteisiin.

Työpaikkojen heikentyneeseen työturvallisuuteen vaikuttaa erittäin merkittävästi se, koetaanko asenteiden ja riskinoton olevan keskeinen työsuojeluongelma. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä tulokset ovat samansuuntaiset. Työpaikkojen työsuojelukäytännöissä ja -perehdytyksessä tulisikin ottaa huomioon huonojen asenteiden ja välinpitämättömyyden vaikutus henkilöstön työturvallisuuden tilan kokemiseen.

Tapaturmataajuus ja tapaturmissa menetetyt työtunnit laskivat hieman edellisestä kyselystä, joka toteutettiin vuonna 2015

Sekä tapaturmien lukumäärä suhteessa työaikaan ja henkilömäärään on laskenut jonkin verran kaikissa henkilöstöryhmissä. Suurilla työpaikoilla tapahtunut muutos parempaan näkyy kauttaaltaan kyselyn tuloksissa.

Kolmannes toimihenkilöjen työsuojeluvaltuutetuista arvioi, että jatkuva ylikuormitus on keskeinen työsuojeluongelma

Ylikuormitus nousee toimihenkilöillä selkeämmin esiin kuin työntekijöiden tai työnantajien edustajien vastauksissa. Työntekijöillä keskeiset ongelmat ovat selkeämmin fyysisiä, ja tällaisia ovat esimerkiksi huonot työasennot.

Liitoille esitetyissä toiveissa työsuojelun edistämiseksi esiin nousivat selkeimmin koulutuksen lisääminen ja työpaikkakäynnit

Monet valtuutetut, jotka olivat jo suorittaneet niin sanotut työsuojelun perusopinnot, toivoivat työsuojeluun liittyvää täydentävää koulutusta. Koulutus voisi olla jostain tietystä teemasta tai aiheesta, esimerkiksi henkinen työsuojelu tai riskien arviointi. Kaikkien henkilöstöryhmien ja työnantajan edustajilla tulisi olla mahdollisuus osallistua koulutukseen – ja mielellään ilman kustannuksia.

Työpaikkakäyntien ja yhteistyön lisäämistä esitettiin myös yleisesti. Näitä toiveita tuli selvemmin pienemmiltä työpaikoilta.

Lisätietoja:

Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Juha Pesola, Metallityöväen Liitto ry
etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi

Jukka Hämäläinen, Ammattiliitto Pro
etunimi.sukunimi@proliitto.fi

Kuva: Valmet Automotive